ข่าว

กิจกรรม

กรมการจัดหางาน ติวเข้มเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมวางแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

กรมการจัดหางาน ติวเข้มเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมวางแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับโครงการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมการจัดหางาน...

นายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
วันที่ 29 กันยายน 2558

กรมการจัดหางาน ติวเข้ม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรองรับ AEC

กรมการจัดหางาน ติวเข้ม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมรองรับ AEC 24 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการอบรม "...

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการอบรม "ทิศทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว"
วันที่ 29 กันยายน 2558

กรมการจัดหางานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการมีงานทำให้นักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรมการจัดหางานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการมีงานทำให้นักศึกษาและบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จะให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำ...

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน  และ ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการมีงานทำให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้บริหารของกรมการจัดหางาน และจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลง
วันที่ 29 กันยายน 2558

กรมการจัดหางาน ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านความพร้อมรับผิดได้คะแนนสูงถึง 92.48

วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น.นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “คลินิกให้คำปรึกษา ITA ตามดัชนีชี้วัด 5 ด้าน (ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด)” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "...

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "คลินิกให้คำปรึกษา ITA ตามดัชนีชี้วัด 5 ด้าน(ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด)"
วันที่ 29 กันยายน 2558

กรมการจัดหางาน เตรียมพร้อมปฏิบัติงานเชิงรุกในปีงบประมาณ 2559 โดยเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำเป็นหลัก

     กรมการจัดหางาน เตรียมพร้อมปฏิบัติงานเชิงรุกในปีงบประมาณ 2559  โดยเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำเป็นหลัก วันพุธที่  30  กันยายน  2558  เวลา  13.30  น. นายสุเมธ  มโหสถ ...

นายสุเมธ  มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมกรมการจัดหางาน
วันที่ 07 ตุลาคม 2558

นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานการประชุมตรวจรับงานโครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมตรวจรับงานโครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 โดยวิธีตกลง...

 นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมตรวจรับงานโครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562
วันที่ 07 ตุลาคม 2558

วีดีทัศน์

VDO_Smart Job Center

Embedded thumbnail for VDO_Smart Job Center

บุกจับแรงงานเพื่อนบ้านเปิดร้านอาหาร

Embedded thumbnail for บุกจับแรงงานเพื่อนบ้านเปิดร้านอาหาร

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

Embedded thumbnail for พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ