ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา อยู่ระดับใด

video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงการเปิดเว็บไซต์การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต