คู่มือตาม พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ค้นหา

 
   การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (โดยนายจ้างยื่นแทน)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน ตามข้อตกลง MRAs
   การแจ้งการเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   การขออนุญาตเปลี่ยน/เพิ่ม ประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่/สถานที่ทำงาน ของคนต่างด้าว BOI
   การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (การขอโควตา)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติ ลาวและกัมพูชา (MOU)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (MOU)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว มาตรา 13 แห่ง พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว มาตรา 13 แห่ง พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   การขอใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว มาตรา 13 แห่ง พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 14

   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น แบบเบ็ดเสร็จ
   การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น แบบเบ็ดเสร็จ
   การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
   การขออนุญาตเปลี่ยน/เพิ่ม ประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่/สถานที่ทำงาน ของคนต่างด้าว BOI แบบเบ็ดเสร็จ
   การขออนุญาตเปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ