กกจ. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 4/2564

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน