รองอธิบดีกกจ. ประชุมหารือร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการบูรณาการเข้าพบสถานประกอบการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการบูรณาการเข้าพบสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือร่วมกับนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการบูรณาการเข้าพบสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม