รองอธิบดี กกจ. ประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 8 ตุลาคม  2564  เวลา 10.00  น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  (ครั้งที่ 1) ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม