อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI)

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (certificate of Identity : CI) ครั้งที่ 4  ร่วมกับ Mr. Aung Ko Zaw ทูตแรงงานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference