ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  กับนายจ้าง สถานประกอบการ ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565