ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2566

 

ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2566 กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจเยี่ยมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผู้เข้ารับการฝึกงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี