อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ CI จังหวัดระนอง

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ CI จังหวัดระนอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) จังหวัดระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนางเพ็ญศรี ปราชญ์นครเขตต์ จัดหางานจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ