รองอธิบดีกรมการจัดหางานประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่3/2566

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง การขออนุมัติโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น