ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ด้านปฏิบัติการ)