กกจ.เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

 

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล กรมการจัดหางาน

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในประเด็น ดังนี้

1.แนวทางการดำเนินการของศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา โดยศูนย์ฯ จะให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งประเทศต้นทางดำเนินการออกหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant L-A) กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ และกรมการจัดหางานรับคำขอและอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการคัดกรองความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง

2.การออกหนังสือรับรองใช้แทนใบอนุญาตทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์