กกจ. ร่วมหารือ IOM ในการจัดส่งแรงงานกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบ G to G

 

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน หารือร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) เกี่ยวกับแนวทางการจัดส่งแรงงานแบบ G to G ณ หัองประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้หารือในหลักการร่วมกับกัมพูชาและเมียนมาในการจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบ G to G ซึ่งทั้งสองประเทศเห็นชอบในหลักการ โดยนำร่องในกิจการประมงทะเล ซึ่งการดำเนินการแบบ G to G ในครั้งนี้ได้เชิญ IOM มาเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งกระทรวงแรงงานยังไม่เคยดำเนินการแบบ G to G กับแรงงานกัมพูชาและเมียนมา มีเพียงการนำเข้าแรงงานแบบ MOU ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการหารือกับ IOM ในครั้งนี้ไปพูดคุยกับทางการเมียนมาในการประชุมซึ่งกำหนดจัดขึ้นเร็วๆนี้ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาต่อไป

ด้าน IOM แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชำนาญการด้านแรงงานข้ามชาติ เช่น ด้านการอบรม ด้านการแพทย์ เช่น การตรวจสุขภาพ เป็นต้น ด้านการจัดหาแรงงาน และด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้น โดยจะทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงาน การจัดหาแรงงาน การคุ้มครองสิทธิแรงงาน ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานที่จะสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองแรงงานทั้งระบบตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาทำงาน การทำงาน และเดินทางกลับประเทศ