กกจ.ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนิน

 

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ อาคารกระทรวงแรงงาน  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการตรวจสัญชาติของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาวและเมียนมา โดยเมียนมาตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติแล้วที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ตาก เชียงราย ระนอง และจะเพิ่มอีก 3 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์และสงขลา โดยเมียนมาพร้อมจะตรวจสัญชาติแรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างแล้วได้หนังสือรับรอง (ใบจับคู่) ในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยให้แรงงานเมียนมาไปชำระค่าธรรมเนียมเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ที่จุดบริการชำระเงิน (Counter Service) จำนวน 310 บาท และนำใบเสร็จรับเงิน (สลิป) เป็นหลักฐานในการตรวจสัญชาติต่อไป ส่วนกัมพูชากำหนดตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติที่จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพมหานคร เพื่อออกเอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) ให้กับแรงงานกัมพูชา โดยเก็บค่าธรรมเนียม 2,350 บาท ซึ่งคาดว่าจะพร้อมตรวจสัญชาติได้ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ในขณะที่สัญชาติลาวจะเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติเฉพาะแรงงานกลุ่มบัตรสีชมพูในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ บัตรหมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2560 และกิจการทั่วไปบัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 เพื่อออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ที่ศูนย์การค้าไอ ที สแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยเก็บค่าธรรมเนียม 2,000 บาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนแรงงานกลุ่มใบจับคู่จะต้องเดินทางไปสถานทูตลาว/สถานกงสุลลาวประจำประเทศไทยเพื่อขอใบรับรองกลับประเทศ (Laissez – passer) และกลับเข้ามาทำงานในรูปแบบ MOU  ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติของทางการประเทศต้นทาง โดยตั้งศูนย์ภายในบริเวณเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแรงงานต่างด้าวในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้กับกลุ่มที่ผ่านการคัดกรอง และได้รับหนังสือรับรอง (ใบจับคู่) ซึ่งมีหน่วยให้บริการคือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant - LA และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้กับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ กรมการจัดหางาน พิจารณาอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสัญชาติได้แล้วเสร็จภายในกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสัญชาติไม่สามารถอยู่และทำงานอย่างถูกกฎหมายได้ โดยได้เสนอให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติของแรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองและได้รับหนังสือรับรอง (ใบจับคู่) จากกระทรวงแรงงานออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ ซึ่งที่ประชุมยังไม่มีข้อยุติในแนวทางการดำเนินการ เนื่องจากต้องใช้กฎหมายประกอบการพิจารณาให้รอบคอบและพิจารณาความมั่นคงของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการทำงานของแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ โดยที่ประชุมเสนอให้ไม่ต่ออายุให้กับแรงานในกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากในกลุ่มประมงทะเลสามารถจดทะเบียนกับกรมประมงที่อยู่ระหว่างจดทะเบียนแรงงานเพื่อจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) และในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำให้ดำเนินการนำเข้าแรงงานตาม MOU