เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นหารือปรับปรุง 39 อาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ

 

กรมการจัดหางาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือปรับปรุง 39 อาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เพื่อปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 และกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเพิ่มเติม โดยมีผู้แทนจากสมาคม สมาพันธ์ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประมาณ 160 คน

ที่ประชุมได้หารือพิจารณากำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำจำนวน 39 งาน สรุปได้ดังนี้

1. ให้ยกเลิกงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 5 งานได้แก่ 1) งานกรรมกร 2) งานก่อสร้าง 3) งานก่ออิฐ งานช่างไม้ 4)งานการผลิตสินค้าในกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช้ทักษะฝีมือชั้นสูง เช่น งานทำรองเท้า ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 5) งานขายของหน้าร้าน โดยควรกำหนดข้อยกเว้นไม่ให้คนต่างด้าวทำงานเป็นนายจ้างหรือเจ้าของกิจการในงานดังกล่าว

2. ห้ามคนต่างด้าวทำงานที่ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและเอกลักษณ์ไทย เช่น งานแกะสลักไม้ งานทำเครื่องเขิน งานทำเครื่องดนตรีไทย งานทำเครื่องถม งานทำเครื่องทอง งานทำเครื่องเงินหรือเครื่องนาก งานทำเครื่องลงหิน งานทำตุ๊กตาไทย งานทำบาตร งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ  งานทำพระพุทธรูป งานทำร่มกระดาษหรือผ้า งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากเป็นลูกจ้างที่ทำงานโดยใช้กำลังกายเป็นหลักหรือเป็นพนักงานในกิจการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม ควรมีข้อยกเว้นให้คนต่างด้าวทำได้

3. ห้ามคนต่างด้าวทำงานในวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักวิชาชีพบัญชี งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

4. งานที่ควรห้ามคนต่างด้าวทำเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ใน 39 งาน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เช่น งานนวดแผนไทย งานรักษาความปลอดภัย งานนายแบบหรือนางแบบ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

โดยมติที่ประชุมเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และคำนึงถึงความต้องการประกอบอาชีพของคนไทย เพื่อกำหนดงานหรืออาชีพที่ควรห้ามคนต่างด้าวทำต่อไป ทั้งนี้ จะได้นำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในประกาศต่อไป