ดีเดย์ ! มอบใบอนุญาตทำงานแบบ Digital Work Permit บนสมาร์ทโฟนใบแรกในไทย

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี พญาไท นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มอบใบอนุญาตทำงานแบบ Digital Work Permit ใบแรกแก่คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยกับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 5 ราย จากบริษัท อโกดา เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ และบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังมอบ Digital Work Permit ใบแรกว่า กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างการให้บริการภาครัฐในลักษณะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งอยู่รวมกันและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็น One Stop Service Center โดยบริษัทที่ได้การส่งเสริมการลงทุนสามารถยื่นคำร้องและพิจารณาคำร้องแบบ Online : Single Entry ผ่านระบบนำร่อง Single Window ซึ่งเป็นช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัย  เป็นการให้บริการแบบ E-Service ลดการมาติดต่อด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ ลดการใช้เอกสาร โดยใบอนุญาตทำงานที่คนต่างด้าวจะได้รับจะไม่เป็นเล่มเอกสารหรือบัตรแข็งอีกต่อไป แต่จะเป็นรูปแบบ Digital Work Permit บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  มีขั้นตอนการทำงานคือ เมื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำ

ขออนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window กรมการจัดหางานและ BOI จะพิจารณาอนุญาตในระบบและแจ้งผลการพิจารณาทาง E-mail  เมื่อคนต่างด้าวได้รับการอนุญาตแล้วจะต้องมาแสดงตนเพื่อชำระค่าธรรมเนียม และถ่ายรูปลงลายมือชื่อ Digital เพื่อจะได้ Username และ Password เพื่อลงทะเบียนใน Application ชื่อ “Thailand Digital Work Permit” ใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Android ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะปรากฏ Digital Work Permit บนโทรศัพท์มือถือของคนต่างด้าว

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบอนุญาตการทำงานแบบ Digital Work Permit มีข้อดีคือลดเอกสารที่ต้องพกพา ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR code สามารถตรวจสอบข้อมูลความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์หรือเอกสิทธ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพราะมีข้อมูลเชิงลึกให้ตรวจสอบ หากบัตรเป็นรูปแบบเดิมจะตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรเท่านั้น มีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล ปลอมแปลงเอกสารได้ยาก เพราะการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนโทรศัพท์มือถือจะต้องเข้าไปแก้ไขในระบบฐานข้อมูล ทั้งยังมีการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบโดยการใช้ User ID และ Password หรือใช้ลายนิ้วมือหรือใบหน้า เป็นต้น ประหยัดเวลาและทรัพยากร เนื่องจากลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ ประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดพิมพ์ใบอนุญาตแบบเดิม การต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือการแก้ไขข้อมูลสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งข้อมูลที่แก้ไขจะ Update ในระบบแบบ Real Time และตรวจสอบแก้ไขได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ จะต่อยอดการออกใบอนุญาตในรูปแบบดังกล่าวไปยังกลุ่มช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการทั่วไป เมื่อรวมการให้บริการออกใบอนุญาตทำงานทั้งกลุ่ม BOI และกลุ่มกิจการทั่วไปจะมีอยู่ประมาณ 150,000 ราย