อธิบดี กกจ. ประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Work Permit)

 

วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2561  นายอนุรักษ์  ทศรัตน์  อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Work Permit) โดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2  ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการของกรมการจัดหางานอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้อย่างโปร่งใส ช่วยแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและทำงานอย่างผิดกฎหมาย โดยการสร้างรูปแบบการให้บริการภาครัฐที่ได้มาตรฐานสากลมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการให้บริการ และให้มีค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่าการที่ต้องลักลอบเข้าเมืองและกระทำผิดกฎหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกำหนดการระยะเวลาในการดำเนินงานต้องรวดเร็วและชัดเจน  กรมการจัดหางานจึงมีนโยบายจ้างเหมาเอกชนให้เป็นผู้รับดำเนินการบริหารจัดการการออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แบบเบ็ดเสร็จ โดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตั้งแต่กระบวนการรับคำขอจนถึงการผลิตใบอนุญาตทำงาน โดยรับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์ให้บริการใบอนุญาตทำงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค