การประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2561

 

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่ประชุมพิจารณาในประเด็น ดังนี้

1.ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

2.ขยาย (จัดตั้ง) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานใน 14 จังหวัดที่เหลือ