กกจ.ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ชั้น 26 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) 2 หน่วยงาน คือ 1. กรมการจัดหางาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัด) 2. กรมการปกครอง  (ที่ทำการปกครองจังหวัด จำนวน 57 จังหวัด)