การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.)

 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข กรมเจ้าท่า เป็นต้น ร่วมประชุม 

ที่ประชุมมีการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรมการจัดหางานนั้น ได้ชี้แจงความคืบหน้า 4 เรื่อง คือ

1. ผลการดำเนินงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีแรงงานต่างด้าวดำเนินการ ณ ศูนย์ OSS รวมทั้งสิ้น 122,907 คน เป็นกัมพูชา 40,634 คน ลาว 5,432 คน เมียนมา 76,841 คน 

2. ผลการตรวจราชการตามคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในภูมิภาค

3. การนำข้อมูลสแกนม่านตาไปใช้ในการตรวจแรงงานต่างด้าว ปัจจุบันมีเครื่องสแกนม่านตา 30 เครื่อง ประจำ ณ ศูนย์ PIPO 30 ศูนย์ 22 จังหวัดชายทะเล และจัดหาเพิ่มเติม 100 เครื่อง โดยแยกตามความจำเป็นคือ ประจำชุดตรวจ 85 ชุด 85 เครื่อง และเพิ่มให้จังหวัดที่มีแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำและต่อเนื่องประมงจำนวนมาก 11 จังหวัด 15 เครื่อง

4. แนวทางการจัดระเบียบที่พักแรงงานต่างด้าว ภายหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ตามข้อเสนอของสมาคมประมงแห่งประเทศไทย แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ และเสนอวาระในการประชุม กขป. 5 ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561