กรมการจัดหางานติวเข้มบุคลากรทั่วประเทศ สร้างการรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว

 

กรมการจัดหางานติวเข้มบุคลากรทั่วประเทศ สร้างการรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมบรรยายและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมมอบแนวทาง และนายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมสังเกตุการณ์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 300 คน

การอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าวในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ต่อไป 

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน นายจ้าง และคนต่างด้าว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการ ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้ระบบอนุญาตเกินความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งยังกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษในอัตรารุนแรงเช่นเดียวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จึงทำให้เกิดความตื่นตระหนก ส่งผลกระทบต่อนายจ้างทั้งภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคผู้ประกอบการ SMEs และภาคการค้าและอุตสาหกรรม จนกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดดังกล่าว โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จำเป็น และกำหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน การทำงานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชกำหนดฉบับนี้เพิ่มเติม

2. ยกเลิกการกำหนดเขตที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เนื่องจากเป็นมาตรการของรัฐในการควบคุมคนต่างด้าวที่อาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักสิทธิมนุษยชนที่ให้ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ของบุคคล

3. ยกเลิกการขอรับการจัดสรรจำนวนคนต่างด้าวเข้าทำงาน (quota) และการขออนุญาตจ้างคนต่างด้าว

4. กำหนดให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสามารถทำงานได้ทุกชนิดที่มิได้ประกาศห้ามมิให้คนต่างด้าวทำ

5. เปลี่ยนระบบการขออนุญาตในบางประเภทเป็นระบบการแจ้ง

6. กำหนดให้นายจ้างซึ่งนำคนต่างด้าวมาทำงานกับตนสามารถหักเงินจากคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ก่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่หักได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน ยกเว้นได้รับความยินยอมจากคนต่างด้าว

7. กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขในการเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างด้าวที่นำเข้ามาทำงานตาม MOU รวมทั้งวิธีการและหน้าที่ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งกรณีผู้รับอนุญาตเป็นผู้นำเข้าและนายจ้างเป็นผู้นำเข้าเอง

8. กำหนดโทษผู้ที่จ้างคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอันจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ

9. กำหนดโทษคนต่างด้าวที่ไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานที่ทำ นับแต่วันเข้าทำงาน

10. กำหนดโทษผู้ที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่แจ้งกรณีที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน ออกจากงาน