กกจ.จับมือบริษัทไลน์คอมพานี(ประเทศไทย)จำกัดและบริษัทจัดหางานสเกาท์เอาท์จำกัดทำMOUด้านการจัดหางาน

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน ระหว่างนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และนายปตินันท์ วชิรมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด

การลงนาม MOU ด้านการจัดหางาน ตามกิจกรรม “ประชารัฐรวมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” ในครั้งนี้  เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด ซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ โดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานของประชาชนให้สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานได้ง่ายขึ้น สมัครงานได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังไม่เสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยผ่าน APPLICATION LINE JOBS มุ่งหวังให้คนไทยมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับแนวทางความร่วมมือฯ นั้น กรมการจัดหางานจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมความต้องการแรงงาน (Demand) พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวางแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ขณะเดียวกัน บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม APPLICATION LINE JOBS ส่วนบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด จะเป็นผู้จัดหาตำแหน่งงาน บริการตำแหน่งงานว่าง พัฒนาระบบจับคู่งาน เพื่อให้บริการจัดหางานบน APPLICATION LINE JOBS ซึ่งในระยะแรกให้บริการเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้กรมการจัดหางานใช้ใน        การวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ 

นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด ยังมีการแลกเปลี่ยนป้ายประกาศ หรือ Banner นำไปติดตั้งบนเว็บไซต์ SMARTJOB และ APPLICATION LINE JOBS เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการจัดหางานทั้ง 2 แหล่ง ได้สะดวก รวดเร็ว ทันที  ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561  มีผู้ติดตาม LINE JOBS จำนวน 850,000 คน มีตำแหน่งงานว่าง จำนวนกว่า 120,000 อัตรา มีผู้สมัครงาน จำนวน 100,000 คน ได้รับการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์งานแล้วมากกว่า 33,000 คน