รมว.แรงงาน มอบนโยบายหัวหน้าส่วน 4 จังหวัด ภาคอีสาน ย้ำขับเคลื่อนนโยบาย 13 +4 +7

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น และเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมี พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม

รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีหน้าที่หลักคือ ช่วยให้คนไทยมีงานทำ เพิ่มทักษะฝีมือ คุ้มครองแรงงานและประกันสังคม โดยได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน (3A) ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 13 นโยบาย นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) 4 นโยบาย และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) 7 นโยบาย โดยทุกหน่วยงานในสังกัดต้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน สร้างผลงานให้จับต้องได้  ขณะเดียวกันต้องพัฒนาคน สอนงานลูกน้อง โดยให้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีแผนพัฒนา นอกจากนั้น จะต้องขับเคลื่อนระบบศูนย์ปฎิบัติการ จัดทำข้อมูล Big Data วิจัยและพัฒนา และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเลย มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 303,994 คน เป็นผู้มีงานทำ 303,051 คน ผู้ว่างงาน 410 คน ผู้รอฤดูกาล 533 คน มีแรงงานนอกระบบ 251,917 คน เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร 106,914 คน เป็นแรงงานในภาคเกษตร 196,137 คน มีแรงงานต่างด้าว 613 คน มีสถานประกอบการ 1,705 แห่ง มีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 22,368 คน มาตรา 40 จำนวน 25,675 คน  ในโอกาสนี้ รมว.แรงงานและคณะ ได้ชมการสาธิตการตัดผมของตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมสาขาช่างตัดผม พร้อมมอบเครื่องมือตัดผมให้แก่ตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม  จำนวน 20 นาย  จากนั้น ได้มอบเงินสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพจากการทำงานจำนวน 3 ราย