รมว.แรงงาน ตรวจความพร้อมเปิดศูนย์ EEC ที่ชลบุรี

 

วันที่ 9 มกราคม 2562  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและวางแนวทางการดำเนินการเปิดศูนย์บริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC Labour Administration Centre) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง นำตรวจเยี่ยม  ศูนย์บริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  กำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ซึ่งจะบริหารจัดการข้อมูลแรงงานในพื้นที่ EEC ให้บริการผู้สมัครงาน และนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานในเฉพาะด้านแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยแผนระยะสั้นจะให้บริการจัดหางาน พัฒนากำลังแรงงาน คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ 1) ประชุมบูรณาการร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 2) จัดหางานแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบการ 3) เร่งรัดสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปฝึกอบรมลูกจ้างตนเองเพื่อยกระดับฝีมือ 4) แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา 2561 เพื่อปรับตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงาน 5) ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายให้แก่แรงงาน 6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 7) ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 8) ให้บริการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านตู้ TDM 9) ตรวจลงตราและอนุญาตทำงาน 10) จัดทำข้อมูลความต้องการด้านแรงงาน 11) ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้ง ภารกิจ และการบูรณาการร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย สื่อมวลชน และป้ายโฆษณา