การประชุม การบูรณาการระบบงาน และสารสนเทศ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562  นายสุวรรณ์ ดวงตา  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุม การบูรณาการระบบงาน และสารสนเทศ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  กรมการกงสุล และกรมการปกครอง เป็นต้น  โดยมี นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมเข้าประชุม  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน