นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน


ขั้นตอน MOU ดำเนินการดังนี้โดยสรุป

  1. นายจ้างยื่นขอโควตาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามสถานประกอบการที่นายจ้างตั้ง
  2. ยื่นขอหนังสือนำเข้า (Demand Letter)
  3. ส่งเอกสารถึงสถานทูตประเทศต้นทางในประเทศไทย
  4. ประเทศต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อ (Name List)
  5. คนงานเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่าน ตม. ที่กำหนด ตม.ตรวจลงตรา (Visa)
  6. คนงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างที่จังหวัดตาก (สัญชาติเมียนมา) จังหวัดสระแก้ว (สัญชาติกัมพูชา) จังหวัดหนองคาย (สัญชาติลาว) และเดินทางไปสถานประกอบการ รายละเอียดศึกษาได้จากเว็บไซด์ www.doe.go.th หรือ โทรสายด่วน 1694

การนำเข้า (MOU) มี 2 วิธี

  1. นายจ้างนำเข้าเอง
  2. นายจ้างให้บริษัทนำเข้า (เอกชน) เป็นผู้ดำเนินการ

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
 1 2 >