คนต่างด้าวถือบัตรชมพู สัญชาติกัมพูชา และลาว หากต้องการพิสูจน์สัญชาติต้องทำอย่างไรและทำได้ที่ไหน


กรมการจัดหางานเจรจาเร่งรัดให้ประเทศกัมพูชาและลาวเข้ามาพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานจะมีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ลาว อย่างไรก็ตาม แรงงานกัมพูชา ลาว สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ประเทศของตนออกให้ได้ โดยให้นายจ้างไปยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว เพื่อตรวจสอบความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่กรมการจัดหางานจะตั้งขึ้นในทุกจังหวัด เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างจริง จะออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศ โดยแรงงานจะถือหนังสือรับรองฉบับนี้เดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทางและกลับเข้ามาขอวีซ่าทำงาน และขออนุญาตทำงานในประเทศไทยต่อไป

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
 1 2 >