จับแล้ว ! นายหน้าปลอมเอกสาร แอบอ้างชื่อนายจ้างยื่นขอใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย จับกุมนายหน้าต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ที่แอบอ้างนำเอกสารส่วนตัวของนายจ้างมาปลอมลายมือชื่อเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว ชี้เป็นความผิดตามกฎหมายที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการตรวจสัญชาติและขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา จึงทำให้มีผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ได้ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เข้าจับกุมนายหน้ารับจ้างต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวที่นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างมาปลอมลายมือชื่อไปยื่นขออนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่ต้องการต่อใบอนุญาตทำงานแต่ไม่มีนายจ้าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า นายหน้าดังกล่าวได้นำเอกสารไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวแล้ว จำนวน 13 ราย เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และแจ้งความผิดในข้อหา “แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย, เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน, ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน, เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง, แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความ      อันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นความผิดตามมาตรา 137, 188, 264, 265, 267 และมาตรา 268 แห่งประมวลกฎหมายอาญา” ที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี 

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอย้ำเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการที่จะยื่นเอกสารเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการแทนได้ แต่ควรลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งระบุข้อความด้วยลายมือของตนเองพร้อมขีดเส้นทับในเอกสาร และระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการนำเอกสารไปใช้ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ผู้ที่คาดว่าได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 โทร.02-223-2685-6 หรือแจ้งเบาะแสการเรียกรับเงินเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อเข้าตรวจสอบ ได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร.0 2248 4792 ,0 2245 6763 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694