การนัดหมายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

 

การนัดหมายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

  นางสาวรัมภา คูหเจริญ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้มีการประสาน
แจ้งดำเนินการเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา โดยจะเปิดศูนย์ฯ ใหม่ที่
จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี นั้น โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สามารถขอนัดหมายได้เฉพาะแรงงาน ต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) แล้ว แต่ยังไม่มีวันนัดหมายพิสูจน์สัญชาติ  เท่านั้น
    โดยให้นายจ้างไปขอคิวนัดหมายได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดท้องที่ที่ตั้งสถานที่ทำงานของ
คนต่างด้าว  โดยศูนย์ฯ มีการกำหนดคิวนัดหมายวันละ ๕๐๐ คิว และในเบื้องต้นจะเปิดดำเนินการ
ในวันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
         จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการทราบ และเร่งดำเนินการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีอาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒,๒๒๒/๑-๒ หมู่ที่ ๑ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๐๗๐๓๗๑๗, ๐๘๕-๒๔๓-๘๓๙๕, ๐๘๖-๐๘๔-๙๗๒๔ หรือเว็บไซด์  www.doe.go.th/ntb