การตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรอง

 

การตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดนนทบุรี
ที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง

นางสาวรัมภา คูหเจริญ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับการประสานจากทางการเมียนมาว่า จะจัดหน่วยเคลื่อนที่สำหรับการตรวจสัญชาติมายังจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การดำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จในระยะ  เวลาที่กำหนด โดยจะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-ELEVEN) แล้ว แต่ยังไม่มีวันนัดหมายพิสูจน์สัญชาติ เท่านั้น ซึ่งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดนนทบุรี จะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

  ขั้นตอนที่ ๑ ให้นายจ้างหรือคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้น ไปขอรับคิวนัดหมายจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดท้องที่ที่ตั้งสถานที่ทำงาน โดยเอกสารประกอบสำหรับออกคิวนัดหมาย มีดังนี้

๑)  หนังสือรับรองคนต่างด้าวที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์ การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง

ที่ได้รับจากศูนย์คัดกรอง

๒)  สลิป หรือใบเสร็จหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียม จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-ELEVEN)

ที่ได้รับการนัดไปพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์จังหวัดสมุทรปราการ หรือจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น

  ขั้นตอนที่ ๒ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเดินทางไปยังศูนย์ OSS จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่

ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามวันเวลาที่ปรากฏในใบนัดที่สำนักงานจัดหางานนนทบุรีออกให้ และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑)  ขอรับการตรวจสัญชาติจากเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมา โดยใช้สลิปการจ่าย

ค่าธรรมเนียม จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-ELEVEN) เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับเอกสาร CI  จากทางการเมียนมา

๒)  ขอรับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข พร้อม

ชำระค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ บาท และค่าประกันสุขภาพ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑.๐๐๐ บาท

๓)  ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และ

ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 

๔)  ขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานจากเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน โดยใช้สลิปการจ่าย

ค่าธรรมเนียม จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-ELEVEN) เป็นหลักฐาน

  เอกสารที่ใช้

๑)  หนังสือรับรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๕ ใบ

๒)  สลิปการจ่ายค่าธรรมเนียม ๓๑๐ บาท และ ๕๖๐ บาท จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส

(๗-ELEVEN) ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ใบ

๓)  แบบฟอร์มเอกสาร CI

๔)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

๕)  แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตรา Visa และบัตรขาเข้าและออก (แบบ ตม.๖)

๖)  แบบฟอร์มคำขออนุญาตทำงาน

๗)  แบบหนังสือรับรองการจ้าง

๘)  หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน ไทย-เมียนมา

๙)   หนังสือมอบอำนาจ

๑๐) เอกสารนายจ้างกรณีบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง รับรอง

สำเนาถูกต้อง ๓ ฉบับ

๑๑) เอกสารนายจ้างกรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหน้า

แรกและหน้าที่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ที่ยังไม่หมดอายุ ของนายจ้าง รับรองสำเนาถูกต้อง ๓ ฉบับ

๑๒) เอกสารนายจ้างกรณีนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหน้าแรก

และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ  ๓ ฉบับ

๑๓) รูปถ่ายของคนต่างด้าวขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๕ รูป

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการคนต่างด้าวจะได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่

ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  และได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการทราบ และเร่งดำเนินการ สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีอาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒,๒๒๒/๑-๒ หมู่ที่ ๑ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๐๗๐๓๗๑๗, ๐๘๕-๒๔๓-๘๓๙๕,๐๘๖-๐๘๔-๙๗๒๔ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซด์  www.doe.go.th/ntb