แจ้งปิดให้บริการศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาและศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว

 

ด้วยทางการประเทศกัมพูชา เมียนมา และลาว ขอแจ้งให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทราบ ดังนี้

  • ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาจังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร จะปิดให้บริการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานกัมพูชา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
  • ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาจังหวัดสงขลา จะปิดให้บริการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานกัมพูชา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
  • ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาทุกแห่ง จะปิดให้บริการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานเมียนมา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
  • ศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว จะปิดให้บริการปรับสถานภาพแรงงานลาว ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561