เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เพิ่มในกรุงเทพมหานคร อีก 2 แห่ง ดีเดย์ ! 2 มีนาคมนี้

 

กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานแรงงาน 3 สัญชาติเพิ่มในกรุงเทพมหานครอีก 2 แห่ง ที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ชั้น ๖ และบริเวณชั้นล่างของกระทรวงแรงงาน เริ่มดำเนินการในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยไม่มีวันหยุด 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมการจัดหางานเพิ่มศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อีกในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมาได้ทันภายในกำหนด โดยกรมการจัดหางานได้เพิ่มศูนย์ OSS อีก 2 แห่งคือ 1. ภายในห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ชั้น ๖ และ 2. บริเวณชั้นล่างกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง โดยที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี จะมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้บริการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และอนุญาตทำงาน และจะมีโรงพยาบาลวชิระไปให้บริการนัดตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งแรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว สำหรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่บริเวณชั้นล่างของกระทรวงแรงงานนั้น จะมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้บริการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพฯ สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ซึ่งแรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียวอีกเช่นกัน

นายอนุรักษ์ กล่าวย้ำเตือนว่า ขอให้นายจ้างเร่งพาลูกจ้างต่างด้าวฯ ไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานที่ศูนย์ OSS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้ เพราะหากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา จะไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้ ทั้งยังจะมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน