ประกาศแรงงานประมงทะเลที่มี Passport ยังเหลืออยู่สามารถทำงานประมงทะเลได้