จัดหางานเชียงใหม่..จัดประชุมสร้างความเข้าใจ ป้องกันการทำผิดกฎหมาย แก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติ ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)

 

        นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่  กำหนดจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ  ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2562  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่   ถนนคันคลองชลประทาน  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดตามกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว  (NON-IMMIGRANT VISA) ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าว เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  เป็นต้น

  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีนายจ้าง 35,416 คน จ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน 139,337 คน  มีการจ้างแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) จำนวน 5,290 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่ง อาสาสมัคร ครู อาจารย์ ฯลฯ  จากการที่ได้มีพระราชกำหนด  การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ทำให้นายจ้าง   สถานประกอบการ ขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สำนักงาน  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการขึ้น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชกำหนดดังกล่าว

  ในการนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวน นายจ้าง/สถานประกอบการ  ที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)  เข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้ สามารถแจ้งการเข้าร่วมประชุมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน  จังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๓๑๑-๒๙๑๑-๔  ทุกวันเวลาราชการ และ Line ID: @doecmi

*********************************

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

Website: www.doe.go.th/chiangmai

Email: cmi@doe.go.th

Line ID: @doecmi