รมว.แรงงาน สั่งเลขาฯตามติด “นัดพบแรงงาน Co-Payment” ทั่วประเทศ 28 พ.ย.นี้ ขึ้นเหนือเพื่อคนหางานเมืองเชียงใหม่

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบแรงงาน Co-Payment จังหวัดเชียงใหม่ ” และประชุมร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ  หวังช่วยเด็กจบใหม่ในพื้นที่ มีงานทำอย่างน้อย 5 พันอัตรา 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบแรงงาน Co-Payment จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติ  และนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ 4 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็น “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาสำคัญ คือ ความเหลื่อมล้ำ และความยากจนลดลง  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผู้จบการศึกษาใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นกำลังสำคัญที่จะละเลยหรือมองข้ามไม่ได้

นายสุเทพฯ กล่าวว่า งาน “นัดพบแรงงาน Co-Payment จังหวัดเชียงใหม่ ” ในวันนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการมาร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน จำนวน 60 บริษัท  มีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 212 ตำแหน่ง กว่า 1,000 อัตรา และภายในงานมียังมีกิจกรรมการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ การให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) การให้บริการและการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการหางาน และได้มีการประชุมร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายบรรจุงานแก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ตามโครงการฯ จำนวน  5,620 คน  ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน มีนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com แล้ว จำนวน 189 บริษัท และมีผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์ทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์แล้ว จำนวน 1,836 คน หวังว่าการจัดงานนี้ขึ้นจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตกลงจ้างงานตามโครงการฯ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” เลขานุการ รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้าย