ด่วน! ขอให้นายจ้าง คนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ได้ลงทะเบียนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เร่งดำเนินการ ตรวจคัดกรองโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน(บต.48) ผ่านระบบออนไลน์ที่ e-workpermit.doe.go.th **ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 นี้

 

ด่วน! ขอให้นายจ้าง คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้ลงทะเบียนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เร่งดำเนินการ ตรวจคัดกรองโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน บต.48 ผ่านระบบออนไลน์ที่ e-workpermit.doe.go.th ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 นี้