กรมการจัดหางาน ยืนยันต่างด้าว 4 สัญชาติ ยื่น Name List แล้ว สามารถอยู่และทำงานไปพลางได้ถึง 15 ต.ค. 65

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติครม. วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) ต่อกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงาน แม้คนต่างด้าวจะยังไม่ได้รับการอนุมัติบัญชีรายชื่อ( Name List )

ทั้งนี้ เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุมัติ Name List แล้ว สามารถพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมจากระบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมเป็นต้นไป จากนั้นยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565