การดำเนินการการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรฐั มนตรีเมือวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (ทางอิเล็กทรอนิกส์ )

 

การดำเนินการการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ตามมติคณะรฐั มนตรีเมือวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (ทางอิเล็กทรอนิกส์)