ก.แรงงาน มอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM JAPAN กว่า 3 ล้านบาท

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน มอบเงินสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพ และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN) พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกฯ จำนวน 60 คน เงินสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพจำนวน 3,289,000 บาท  ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดส่งแรงงานไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น หรือ IM JAPAN เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กับ IM ประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน โดยในวันนี้เป็นการมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ในจำนวนนี้มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ซึ่งเข้ารับมอบเงินสนับสนุนฯ จำนวน 25 คน โดยผู้ที่ฝึกครบ 3 ปี จะได้รับเงินคนละ 151,800 บาท และครบ 5 ปี ได้รับเงินเพิ่มเติมคนละ 101,200 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 3,289,000 บาท

รัฐมนตรีสุชาติ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่มีศักยภาพตอบโจทย์ด้านรายได้ ความรู้ และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นประเทศเป้าหมายที่แรงงานไทยให้ความสนใจ ต้องการจะเดินทางไปทำงานเป็นจำนวนมาก ผมรู้สึกยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นทุกคน และชื่นชมที่มีความมุมานะ อดทน รับผิดชอบ และขยันขันแข็ง ฝึกปฏิบัติงานจนครบระยะเวลาที่กำหนด จากนี้ขอให้นำทักษะ ประสบการณ์ ระเบียบวินัยที่ได้รับจากการฝึกฯในประเทศญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานและความเข้มงวด ไปใช้พัฒนาการทำงานของตนเอง หรือนำไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัวจนประสบผลสำเร็จ สำหรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ได้รับในวันนี้ขอให้นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อตนเองและครอบครัวต่อไปนายสุรชัย กล่าวให้โอวาท

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ที่กรมการจัดหางานจัดส่งและสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 5,538 คน จำแนกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 4,589 คน และภาคก่อสร้าง จำนวน 949 คน ภายหลังจากสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ครบกำหนด 3 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน และผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ ครบกำหนด 5 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 400,000 เยน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000,000 เยนต่อคน

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดตามการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th และเพจ facebook : IMthailand กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว