แจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่น Demand ของแรงงานสัญชาติกัมพูชา และ สัญชาติลาว

  New

ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 การยื่น Demand ของแรงงานสัญชาติกัมพูชา และ สัญชาติลาว ให้ไปยื่นที่ สจก./สจจ. ที่ตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของคนต่างด้าว โดยจัดหางานจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 จะเป็นผู้ลงนามในหนังสือถึงประเทศต้นทาง

     สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จะหยุดรับ Demand ของแรงงานสัญชาติกัมพูชาและ สัญชาติลาว  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2566 สำหรับสัญชาติเมียนมา ให้ยื่นเอกสารตามปกติ