แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560

 

กรณีนายจ้างประสงค์จะยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ในท้องที่จังหวัดที่คนต่างด้าวมาทำงาน ต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

  1. แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว
  2. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตินบุคคล เฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
  4. รูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. เอกสารหลักฐานแสดงตน (ถ้ามี)

Download แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว