ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน