ศิริชัย ! สั่งกำชับ ! ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายจ้างไม่ได้รับความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทำงานบุคคลบนพื้นที่สูง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการ พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ในหน้าที่  

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวในโลกโซเชียลว่ามีนายจ้างที่จ้างบุคคลบนพื้นที่สูงว่ามีขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยาก ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ อีกทั้งยังมีการโยนกันไปมาระหว่างหน่วยงาน ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการจ้างแรงงานว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มิได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยได้สั่งกำชับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบแล้วจึงขอชี้แจงถึงขั้นตอนการทำงานของบุคคลบนพื้นที่สูงว่า บุคคลบนพื้นที่สูงสามารถทำงานได้ทุกประเภท เพื่อลดการขาดแคลนแรงงาน โดยสามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงาน และต้องทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการของตนจะประกอบกิจการส่วนตัวไม่ได้ ซึ่งมีขั้นตอนการขออนุญาตทำงานดังนี้ 1) บุคคลบนพื้นที่สูงยื่นคำขอออกนอกพื้นที่ต่อนายอําเภอ 2) เมื่อได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่แล้วให้บุคคลบนพื้นที่สูงยื่นคำขอรับใบอนุญาตทํางาน พร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทำงานของบุคคลบนพื้นที่สูง ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าขาดเอกสารหลักฐานใด 3) เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 4) นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตทำงาน  โดยการอนุญาตให้ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ มีค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน คือ ค่ายื่นคำขอ 100 บาท ขอใบอนุญาตทำงาน 3 เดือน 225 บาท 6 เดือน 450 บาท 1 ปี 900 บาท 

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงานขอยืนยันว่าไม่มีการปฏิเสธความรับผิดชอบหากอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณและน้อมรับผู้ที่ให้คำแนะนำและสะท้อนถึงความต้องการ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการที่อาจส่งผลให้ไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งกระทรวงแรงงานยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ หรือเลือกปฏิบัติ ขอให้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่ไปติดต่อขอรับบริการทันที