ขั้นตอนและการดำเนินการหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสารแล้ว

 

ประกาศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เห็นชอบการปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงานและจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว นั้น

สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิของตนเอง โดยการยื่นผ่านระบบออนไลน์ (Online) และการลงรับเอกสาร ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้เร่งดำเนินพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางให้เรียบร้อย
  2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอจัดทำทะเบียนประวัติให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการ ได้แก่ แบบ ทบ.1  แบบ ทต.1 และเอกสารประกอบอื่นๆ
  3. หากแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้เร่งตรวจสุขภาพ ณ โรงบาลที่กำหนดให้เรียบร้อย ก่อนมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ โดยแรงงานต่างด้าวต้องนำแบบ ทบ.1 แบบ ทต.1 ไปแสดง พร้อมทั้งให้แพทย์ลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1
  4. ตรวจลงตรา (VISA) กรณีแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวต้องนำแบบ ทต.1 ไปแสดงและให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1

แบบฟอร์ม