ชุดปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ชุดที่ 4 (13เม.ย.2563)

 

     วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ชุดปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรด COVD-19 ชุดที่ 4 โดยสำนักงนจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินการตามภารกิจ ดังนี้

 1. กำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตามแผนเผชิญเหตุ และให้กำลังใจเสริมแรงทีมอำเภอ ตำบล
 2. กำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานดนตรวจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าฉุกเฉินเร่งด่วน กวดขันการเข้าออกจากเคหสถาน โดยตรวจสอบว่ามาตรการตามข้อสั่งการ และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้งการรับรู้แก่ประชาชน และนำไปสู่การปฏิบัติ
 3. ติดตามระบบการบริหารจัดการของทีมอำภอ ตำบล หมู่บ้าน ถึงความเข้มข้น เข้มแข็งเพียงพอหรือไม่
 4. รับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและให้ข้อเสนอแนะแก่ที่มอำเภอ ตำบล

     เพื่อออกตรวจติดตามการดำเนินการป้องกั้นและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรด COVID-19 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และประเมินสถานการณ์ อำเกอปทุมราชวงศา และปลัดจังหวัดมอบเจลถ้างมือ แบบไม่สัมผัสมือโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้ผลิต มอบแด่ นายอำภอปทุมราชวงศา โดยมีปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ชุ่มด้วงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ


สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
โทร. 0-4552-3041 ถึง 2