ชุดปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ชุดที่ 4 (14 เม.ย.2563)

 

     วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 ชุดปฏิบัติการขุดที่ 4 ทีมที่ 2 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรด COVID-19 ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด  สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด และรองนายแพทย์สาธารณสุข (นายปฐมพษ์ ปรุโปร่ง) ลงพื้นที่ตวจให้คำแนะนำ ดำเนินการตามภารกิจ ดังนี้

 1. กำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตามเผนเผชิญเหตุ อำเภอ ตำบล
 2. กำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานดนตรวจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าฉุกเฉินเร่งด่วน กวดขั้นการเข้าออกจากเคหสถาน โดยตรวจสอบว่ามาตรการตามข้อสั่งการ และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน และนำไปสู่การปฏิบัติ
 3. ติดตามระบบการบริหารจัดการของทีมอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถึงความเข้มข้น เข้มแข็ง เพียงพอหรือไม่
 4.รับทราบปัญหาอุปสดข้อขัดข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมอำเภอ ตำบล

     ลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรด COVID-19 ระดับจังหวัด ชุดที่ 4 ผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และประมินสถานการณ์เขตพื้นที่อำเภอพนา โดยจุดที่ 1 เวลา 9.30 น. ณ ศาลาวัดศรีมงคล บ้านนายูง หมู่ที่ 8ตำบลไม้กลอน อ.พนา และจุดที่ 2เวลา 13.30 น. ณ ศลาวัดทุ่งสว่าง หมู่ที่ 13 บ้านจานลานต.จานลาน อ.พนา โดยมีปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ