ชุดปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ชุดที่ 4 (15เม.ย.2563)

 

        วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕ว๓ ชุดปฏิบัติการชุดที่ ๔ ทีมที่ ๒ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค CVD ๑๙ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดและรองนายแพทย์สาธารณสุข (นายปฐมพษ์ ปรุโปร่ง) ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำ ดำเนินการตามภารกิจ ดังนี้

  ๑. กำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ตามแผนผชิญเหตุ อำเภอ ตำบล
  ๒. กำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านตรวจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าฉุกเฉินเร่งด่วน กวดขันการเข้าออกจากเดทสถาน โดยตรวจสอบว่ามตรารตามข้อสั่งการ และได้มีการผแพร่ประขสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน และนำไปสู่การปฏิบัติ
  ๓. ติดตามระบบการบริหารจัดการของทีมอำเคอ ตำบล หมู่บ้าน ถึงความเข้มขัน เข้มแข็งเพียงพอหรือไม่
  ๔. รับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ที่มอำเภอ ตำบล

        ลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรด COVID ๑๙ ระดับจังหวัด ชุดที่ ๔ เผยแพร์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ด๙ และประเมินสถานการณ์เขตพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จุดที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคม บ้านลือหมู่ที่๘ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศ และจุดที่๒ เวลา คด๐ น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสว่างใต้หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา โดยมีปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง เป็นหัวหน้าขุดปฏิบัติการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
โทร. 0-4552-3041 ถึง 2