เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ

 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น. ส.ต.ต.หญิง ดรัณรัชต์ กงยนต์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายศรัล จันทร์พวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย และแนะนำนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ได้รับทราบและเข้าใจข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ตามโครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  เขตพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง  แรงงานต่างด้าวรวมจำนวนทั้งสิ้น  2 ราย สัญชาติลาว 

          ไม่พบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานแต่อย่างใด