พื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

 

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น. ส.ต.ต.หญิง ดรัณรัชต์ กงยนต์  มอบหมายให้นางสาวดาวัน นาคสุด ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมคณะชุดตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม  จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้และดำเนินคดีผู้ใดรับคนต่างด้าว  ที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจสอบสถานประกอบการ ณ  เขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  1. โรงแรมระเมียรดาว มีแรงงานไทยจำนวน 4 ราย  เป็นเพศชาย 1 คน หญิง 3 คน  
  2. หจก.วรากรศิริวิศวกรรม 2020 มีแรงงานไทยจำนวน  13 ราย ชาย 8 ราย หญิง 5 ราย
  3. ร้านโฮมฮับ มีแรงงานไทยจำนวน 67 ราย ชาย 53 ราย หญิง 14 ราย
  ไม่พบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานแต่อย่างใด